Responsive image

Top 10 research

ชื่อโครงงานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ ปีการศึกษา จำนวนดู
ลาบปูซี๊ด KRATOY CRAB LARB นางสาววรรณนภา เวชการ 2563 178
ครองแครงมันม่วงกรอบรสต้มยำกุ้ง นงนุช พิสูตร 2562 154
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี อนุชา จันทร์สนิท 2565 137
น้ำพริกเผาแกนสับปะรด Pineapple Core Chili Paste นางสาววัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง 2564 135
ไอพีแพลเน็ต IP Planet นายกฤษณะ ชนประเสริฐ 2564 131
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ เพื่อนบอกเพื่อน นายบัญชา รัตนพฤกษ์ 2564 117
น้ำปรุงรสมัลเบอร์รี่ซีฟู้ด นางสาวปิติณัช พุกอ่อน 2562 113
การใช้โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒนานักเรียนที่ไม่เรียนคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง นางสาวปิติณัช พุกอ่อน 2565 109
ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงแบบแท่ง Protect Stick Instruction Manual of Mosquito Repellent Protect Stick นางสาวปิติณัช พุกอ่อน 2562 108
เครื่องมือต่อสายไฟฟ้า Electric Connect Tools ศรันญู เอนกพรหม 2562 106
สถิติค้นหาข้อมูล
88

สถิติการดูงานวิจัย (ตามประเภท)

ประเภทงานวิจัย จำนวนดู
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา(ระดับชาติ)0
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา(ระดับสถานศึกษา)20
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา(ระดับจังหวัด)794
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา(ระดับภาค)131
โครงงานวิทยาศาสตร์0
งานวิจัยในชั้นเรียน246
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา0
วิจัย (Research)114
โครงการนักเรียน นักศึกษา0
สถิติดูงานวิจัยทั้งหมด

© 2022 ออกแบบและพัฒนาโดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปรับปรุงโดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง