Responsive image

Top 10 research

ชื่อโครงงานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ ปีการศึกษา จำนวนดู
ลาบปูซี๊ด KRATOY CRAB LARB นางสาววรรณนภา เวชการ 2563 98
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี อนุชา จันทร์สนิท 2565 72
ไอพีแพลเน็ต IP Planet นายกฤษณะ ชนประเสริฐ 2564 63
ครองแครงมันม่วงกรอบรสต้มยำกุ้ง นงนุช พิสูตร 2562 55
น้ำปรุงรสมัลเบอร์รี่ซีฟู้ด นางสาวปิติณัช พุกอ่อน 2562 54
น้ำพริกเผาแกนสับปะรด Pineapple Core Chili Paste นางสาววัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง 2564 49
การใช้โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒนานักเรียนที่ไม่เรียนคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง นางสาวปิติณัช พุกอ่อน 2565 49
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ เพื่อนบอกเพื่อน นายบัญชา รัตนพฤกษ์ 2564 48
ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงแบบแท่ง Protect Stick Instruction Manual of Mosquito Repellent Protect Stick นางสาวปิติณัช พุกอ่อน 2562 46
เครื่องมือต่อสายไฟฟ้า Electric Connect Tools ศรันญู เอนกพรหม 2562 44
สถิติค้นหาข้อมูล
77

สถิติการดูงานวิจัย (ตามประเภท)

ประเภทงานวิจัย จำนวนดู
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา(ระดับชาติ)0
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา(ระดับสถานศึกษา)20
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา(ระดับจังหวัด)346
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา(ระดับภาค)63
โครงงานวิทยาศาสตร์0
งานวิจัยในชั้นเรียน116
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา0
วิจัย (Research)49
โครงการนักเรียน นักศึกษา0
สถิติดูงานวิจัยทั้งหมด

© 2022 ออกแบบและพัฒนาโดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปรับปรุงโดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง